Mild and easy to drink.

Suggested food pairing: Asari Butter Sakamushi, Shake Harasu Yuzu Shiokyaki, Jumb Hotate Yaki
Alc: 15.5% | Origin: WAKAYAMA SMV: +2

720 ml – $ 90